Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáš Kováč

v študijnom programe: aplikovaná mechanika,
študijný odbor: 5.1.7. aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 23. 08. 2019 o 11:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave Námestie slobody 17, miestnosť 004.

Názov DP: „Biomechanické merania komfortu“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Štefan Segľa, CSc., Strojnícka fakulta Technická Univerzita z Košiciach
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Školiteľ:  

doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.