Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Tomáša Klemana


v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 Energetika

sa uskutoční dňa 21. augusta 2014 o 14:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na Ústave tepelnej energetiky, Námestie Slobydy 17, miestnosť č. 357.

Názov DP: „Analýza vplyvov prúdenia reálnych plynov redukčnými ventilmi“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline
doc. Ing. Belo Füri, PhD. – Stavebná fakulta STU v Bratislave

Školiteľ:
prof. Ing. Václav Havelský, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.