Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Kristíny Kázmerovej

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia

študijný odbor:             5.2.29 energetika

sa uskutoční dňa  28. augusta 2013 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 357.

Názov DP:  „Energeticky efektívna aplikácia adsorpčného chladiaceho obehu využitím kogeneračnej výroby pohonnej tepelnej energie“                           
 

Oponenti dizertačnej práce:                  
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD., Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
doc. Ing. Belo Füri, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Školiteľ:                                             
prof. Ing. Václav Havelský, PhD. – SjF STU v Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.