Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jozefa Jašureka

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 27.8.2013 o 12:30 hod.

 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 442.

 Názov DP:        „Využitie virtuálnej reality v činnostiach robotizovaných pracovísk“                            

 Oponenti dizertačnej práce:                  
doc. Ing. Pavol Božek, PhD., MTF STU v Bratislave, Hajdoczyho 1, 917 24 Trnava
doc. Ing. Naquib Daneshjo, PhD., Letecká fakulta TU Košice, Rampová 7, 041 21 Košice

 Školiteľ:  
doc. Ing. Marián Králik, PhD. – SjF STU v Bratislave

 Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.