Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Juraja Hrabovského

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor:             5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  23. augusta 2013 o 11:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 023.

Názov DP:        „Multiškálové modelovanie a simulácia voľného kmitania FGM  nosníkov“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., ÚAMM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Milan Naď, PhD., ÚVSAM, Materiálovotechnologická  fakulta STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava

Školiteľ:
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - FEI STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.