Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Františka Horváta  

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor:5.2.16 Mechatronika

sa bude konať dňa 9.11.2017 o 10:30 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:        „Predikcia a indikácia rizikových stavov v technologických procesoch“

Oponenti dizertačnej práce:                 
prof. Ing. Anton Vitko, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratilave, Ústav robotiky a kybernetiky
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., Fakulta riadenia a informatiky ŽU

Školiteľ:
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave  

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.