Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Horíneka

v študijnom programe: Mechatronika

študijný odbor:             5.2.16 mechatronika

sa uskutoční dňa  23. augusta 2013 o 15:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 023.

Názov DP:        „Aktívne riadenie kmitania tenkostenných konštrukcií so spojito  rozloženými parametrami“           

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD., ÚEAE , FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Strojnícka fakulta TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice

 

Školiteľ:
prof. Ing. Peter Šolek, CSc., ÚAMM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

 

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.