Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mareka Honeka

v študijnom programe: Automatizácia a riadenie strojov a procesov

študijný odbor:             5.2.14 automatizácia

sa uskutoční dňa  21. augusta 2013 o 10:40 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici ÚAMAI, Mýtna ulica č. 36, 812 31 Bratislava

Názov DP:        „Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky zážihového spaľovacieho motora“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD., Katedra technickej kybernetiky, Fakulta riadenia a informatiky ŽU, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
doc. Ing. Ján Dvoran, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Školiteľ:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, PhD., ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.