Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Hlbočana

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia

študijný odbor:             5.2.29 energetika

sa uskutoční dňa  26. augusta 2013 o 9:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 004.

Názov DP:        „Analýza vplyvu vybraných geometrických parametrov na efektívne vlastnosti diagonálneho čerpadla“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. František Pochylý, CSc., FS VUT Brno
prof. Ing. Jan Melichar, CSc., FSI ČVUT Praha

Školiteľ:
prof. Ing. Michal Varchola, CSc. – SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.