Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Michala Hlavatého

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 22.8.2017 o 11:30 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:  „Ultrazvuková detekcia poškodenia mechanických systémov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl DrSc. - Fakulta strojní VŠB TU Ostrava
Ing. Tibor Nánási, CSc. - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Školiteľ:
prof. Ing. Miloš Musil, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.