Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Edity Hlaváčovej

v študijnom programe: Metrológia

študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa  22. augusta 2013 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava,

číslo miestnosti: 004.

Názov DP:        „Biosimulácia pre spracovanie meraní stresorom vyvolaných zmien fyziologického cirkulačného faktora“                            

Oponenti dizertačnej práce:
doc. MUDr. Viliam Mojto, PhD., III. Interná klinika LF UK,Limbova 5, 833 05 Bratislava
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Školiteľ:
prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc., ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.