Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Richarda Hasu

v študijnom programe: Dopravné stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 31.8.2017 o 11:30 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Zvyšovanie jazdného komfortu dopravných prostriedkov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc. – dôchodca,     925 27 Veľký Grob 353c
doc. Ing. Milan Naď, CSc., Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU

Školiteľ:
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave