Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Patrik Grosinger

v študijnom programe: mechatronika,
študijný odbor: 5.2.16. mechatronika

sa bude konať dňa 27. 08. 2019 o 11:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 320.

Názov DP:     „Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc., Strojnícka fakulta Technická Univerzita z Košiciach
doc. Ing. Milan Naď, CSc., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU

Školiteľ:  

prof. Ing. Peter Šolek, CSc., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.