Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Gašparíka

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor: 5.2.16 mechatronika

 sa bude konať dňa 24.8.2017 o 10:00 hod. , na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Michal Kelemen, CSc. – katedra mechatroniky, Letná 9, 042 00 Košice
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., Katedra mechatroniky, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Školiteľ:
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.