Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Adriany Galisovej

v študijnom programe:    Kvalita produkcie

študijný odbor:              5.2.57 Kvalita produkcie

sa uskutoční dňa  26. februára 2014 o 11:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 442.

Názov DP:„Zvyšovanie výkonnosti firmy prostredníctvom aplikácie nových metód manažérstva kvality vo výrobnom procese"

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD. – Drevárska fakulta TU Zvolen
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. – UCM FMK Trnava

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., ÚSETM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.