Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Matúša Gajdoša

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 Energetika

sa uskutoční dňa 21. augusta 2014 o 9:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Energetické procesy pri spracovaní odpadov v prostredí superkritickej vody“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. – FCHPT STU v Bratislave
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

Školiteľ:
prof. Ing. Michal Varchola, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.