Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Normana Durného

v študijnom programe:  Metrológia

študijný odbor:             5.2.55 metrológia

 sa bude konať dňa 27.8.2015 o 12:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava,miestnosť č. 004.

Názov DP: „Aplikácia alaninovej/EPR dozimetrie v rádioterapeutickej oblasti“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc., Limbová 14, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 833 03  Bratislava
prof.Ing. Vladimír Nečas, PhD.,Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava

Školiteľ:    
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc. – MTF STU Trnava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.