Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Dušana Ďuričeka

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

 sa uskutoční dňa  26. augusta 2013 o 13:30 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Ústave technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava, v miestnosti č. 231.

Názov DP:        „Vlastnosti zvarových spojov TRIP ocelí zhotovených laserom“                            

Oponenti dizertačnej práce:                 
doc. Ing. Pavol Sejč, PhD., SjF STU v Bratislave
doc. Ing. Peter Čičo, CSc., TF SPU v Nitre

Školiteľ:
doc. Ing. Marián Králik, PhD. – SjF STU v Bratislave

 Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.