Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Andreja Chríbika

v študijnom programe: Dopravná technika

študijný odbor:             5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa  28. augusta 2013 o 8:30 hod.

v miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP:        „Spaľovací motor s pohonom na zmesi plynov“                            

 

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD., Strojnícka fakulta ŽU     v Žiline        
Ing. Martin Svetlík, CSc., odborník z praxe, Trnava

Školiteľ:
doc. Ing. Marián Polóni, CSc. – Sjf STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.