Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Viliama Čačka 

 v študijnom programe: Výrobné stroje a zariadenia

študijný odbor:             5.2.50 výrobná technika

 sa uskutoční dňa 24. apríla 2015 o 8:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť číslo: 004.

Názov DP:        „Optimalizácia konštrukcie strihacieho stroja na spracovanie karosérií starých vozidiel“ 

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Peter Demeč, PhD. – SjF TU Košice
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD. – SjF ŽU Žilina 

Školiteľ:
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.