Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Mária Buranského  

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor:  5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa  26. augusta 2014 o 9:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici Ústavu technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava 3.

Názov DP:   „Optimalizácia vstrekovania s využitím softvérového produktu“  

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. František Greškovič, CSc. – KTM SjF TUKE
doc. Ing. Ján Grom, CSc. – dôchodca

Školiteľ:  prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. – Strojnícka fakulta STU   v Bratislave  

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.