Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Ľuboša Brišša

v študijnom programe: Procesná technika
študijný odbor:  5.2.49 Procesná technika

sa uskutoční dňa  21. augusta 2014 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP:   „Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových   separátorov“  

Oponenti dizertačnej práce: 
doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. – FCH VUT Brno
doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. – FEVT TU vo Zvolene

Školiteľ: 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – Strojnícka fakulta STU   v Bratislave  

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.