Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Zsolta Bidera  

v študijnom programe: Časti a mechanizmy strojov
študijný odbor:            5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

sa uskutoční dňa  28. augusta 2014 o 9:00 hod.na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť číslo 004

Názov DP: „Experimentelle Analyse der vorgespannte Schraubverbindungen“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, CSc. – SPU Nitra
doc. Ing. Károly Gócsa, PhD. – Szécheni István Egyetem

Školiteľ:                       
prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave  

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.