Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Bartka 

v študijnom programe:Mechatronika
študijný odbor: 5.2.16 mechatronika

sa bude konať dňa 25.8.2016 o 12:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na ÚAMAI, Mýtna ulica 36, miestnosť č. 318.

Názov DP:  „Riadenie teplotného poľa polotovaru sekundárnej zóny chladenia ako mechatronického systému s rozloženými parametrami pri plynulom odlievaní ocele“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. - Elektrotechnická fakulta, ŽU v Žiline
prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD. - Katedra technickej kybernetiky, Fakulta riadenia a informatiky ŽU

Školiteľ:       
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.