Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Andrej Javorník 

v študijnom programe: metrológia,
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 23. 10. 2019 o 10:00 hod., na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 004.

Názov DP: „Spôsob stanovenia aktivity plošných etalónov aktivity rádionuklidov“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.
BIONIT a.s. 

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

 

Školiteľ:           

doc. Ing. Anton Švec, CSc.
Slovenský metrologický ústav

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.