Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mohammada Abdollahpouriho

v študijnom programe:  Automatizácia

študijný odbor: 5.2.14 automatizácia

sa bude konať dňa 27.6.2017 o 10:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na ÚAMAI, Mýtna ulica 36, miestnosť č. 318.

Názov DP: „Embeded Optimal Estimation for Fast Mechatronic Systems“

Oponenti dizertačnej práce:                   
prof. Ing. Sorin Olaru, PhD. – Centrale Supélec, CNRS, Gif-sur-Yvette, France
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD. – FCHPT STU v Bratislave

Školiteľ:                                               
prof. Ing. Boris Rohaľ – Iľkiv, CSc.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.