Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Rastislav Radoš

v študijnom programe: Dopravné stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

 

sa bude konať dňa 1.12.2016 o 13:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Optimalizácia spotreby energie elektrického vozidla“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. – FEI STU v Bratislave
doc .Ing. Petr Porteš, PhD. – FSI VUT Brno

Školiteľ:
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.