Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Dipl. Ing. Igor Kister

v študijnom programe: dopravné stroje a zariadenia,
študijný odbor: 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 28. 08. 2019 o 10:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 004.

Názov DP:     „Inteligentné dvojhmotové zotrvačníky pre automobily“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc., Strojnícka fakulta STU
doc. Ing. Milan Naď, CSc., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU

Školiteľ:  

doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.