Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na Strojníckej fakulte sa v ostatných dňoch uskutočnil medzinárodný audit zameraný na hodnotenie kvality študijných programov „Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve“ a „Výrobné systémy a manažérstvo kvality“ podľa kritérií Združenia európskych akreditačných agentúr (ENAEE). Ide o medzinárodnú akreditáciu EUR-ACE®, ktorou sa potvrdzuje, že hodnotené študijné programy spĺňajú požiadavky kladené na obdobné študijné programy s technickým zameraním v rámci Európy. Značka EUR-ACE® je Európskou komisiou zahrnutá medzi “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu študijného programu, zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu a súčasne potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.

Nezávislý audit kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania realizovalo Akreditačné centrum ZSVTS, ktoré je držiteľom medzinárodnej licencie na hodnotenie kvality technických študijných programov a je oprávnené vydávať certifikáty so značkou EUR-ACE® nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Medzinárodná audítorská skupina pozostávala z vedúcej audítorky a ďalších 4 členov, pričom jeden člen bol zo zahraničia a jeden zastupoval študentskú obec. Počas auditu audítorská skupina navštívila fakultnú knižnicu, študijné oddelenie, laboratóriá, uskutočnila rozhovory s učiteľmi, študentmi, zamestnancami, absolventmi a zástupcami podnikateľskej sféry, pričom kľúčovou fázou bolo posudzovanie kvality vzdelávacieho procesu v zmysle kritérií stanovených organizáciou ENAEE. Z diskusie o predbežných výsledkoch auditu na záverečnom stretnutí audítorskej skupiny so zástupcami vedenia fakulty a garantmi študijných programov vyplynulo, že posudzované študijné programy Strojníckej fakulty májú predpoklady získať značku medzinárodnej akreditácie EUR-ACE®.