Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
vypisuje konkurz na obsadenie nasledujúcich funkcií - vedúcich ústavov:

1. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
2. Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
3. Ústav technológií a materiálov
4. Ústav dopravnej techniky a konštruovania
5. Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
6. Ústav procesného a fluidného inžinierstva
7. Ústav tepelnej energetiky
8. Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied

Celofakultné pracoviská
1. Centrum inovácii
2. Výpočtové a informačné stredisko

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, vedecká hodnosť len pre vedúcich ústavov,
pre celofakultné pracoviská len vysokoškolské vzdelanie.
Prax v riadení pracovného tímu, znalosť svetových jazykov.

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi
z uvedených požiadaviek a koncepciu rozvoja vedúcich ústavu
zasielajte na

Dekanát SjF STU v Bratislave
Útvar personálnych činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

do 17. augusta 2007.

Prihlášky môžu byť zaslané aj elektronickou formou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk