Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

vyhlasujú

4. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY

za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014

Jej predmetom je zapojenie fakúlt univerzít na Slovensku do celoštátnej Ceny v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.

Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k zdravému súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác,
a tým vedenie ku kvalitnej príprave projektovania v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických,
technologických a energetických vybavení stavieb v profesionálnej kariére autorizovaného inžiniera
Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Ocenenia udeľuje odborná porota študentom absolventského inžinierskeho štúdia fakúlt dotknutých
troch univerzít v Slovenskej republike, a to:

(1) Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Stavebná fakulta,
- Strojnícka fakulta,
- Fakulta elektrotechniky a informatiky,
- Materiálovotechnologická fakulta;

(2) Žilinská Univerzita v Žiline
(3) Technická Univerzita v Košiciach

Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou:
1. Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
2. Tvorivý prístup k riešenému problému.
3. Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

T e r m í n y :
- zaslania prihlášok: do 31. augusta 2014,
- odovzdania kompletných diplomových prác vrátane posterov do 25. septembra 2014.

O c e n e n i a
Odborná porota udelí jednej najlepšej diplomovej práci hlavnú cenu, a to Inžiniersku cenu 2013/2014
a jej autor bude nositeľom laureáta Inžinierskej ceny, ako aj ďalšie ocenenia: 3 čestné uznania.
Súčasťou všetkých ocenení sú diplomy a finančné odmeny:
- 800 € Inžinierska cena 2013/2014,
- 400 € tri čestné uznania.

I n f o r m á c i e:

Informačný leták

P r i h l á š k a

P o s t e r

Ing. Mária Brichtová
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Drieňová 34
821 02 Bratislava 2
Tel: 02/4329 5525, Mo: 0903/246 628, E-mail: abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.sk