Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Predseda AKADEMICKÉHO SENÁTU Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje dňom 1. 3. 2017 voľby kandidáta na dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre funkčné obdobie 2017 - 2021.

Akademický senát SjF STU dňa 28. 2. 2017 schválil nasledujúci harmonogram volieb kandidáta na dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

  1.   do 17. marca 2017  - návrhy kandidátov
        (členovia AO pracovísk – zodpovední členovia AS SjF STU na základných pracoviskách)

Členovia akademického senátu za príslušné základné pracoviská zabezpečia stretnutie členov akademickej obce základného pracoviska. Návrh na kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU z radov do­centov a profesorov fakulty na funkčné obdobie 2017- 2021 môže podať každý člen akademickej obce SjF STU. Overenú zápisnicu zo stretnutia s prezenčnou listinou a zoznamom navrhnutých kandidátov doručia členovia AS volebnej komisii najneskôr do 17. marca 2017.

  2.   do 24. marca 2017  - overenie súhlasu (zodpovední: volebná komisia)

Poverený člen volebnej komisie vyžiada od navrhnutých kandidátov ich písomný súhlas/nesúhlas s navrhnutou kandidatúrou na dekana SjF STU. Zoznam navrhnutých kandidátov, ktorí právoplatne súhlasili s kandidatúrou, bude zverejnený na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle SjF STU.

  3.   do 31. marca 2017  - zverejnenie programových vyhlásení (zodpovední: volebná komisia)

Programové vyhlásenie doručia navrhnutí kandidáti, ktorí právoplatne súhlasili s kandidatúrou, v písomnej a elektronickej forme volebnej komisii, ktorá ho zverejní na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle SjF STU.

  4.   11. apríla 2017  - predstavovanie kandidátov (zodpovední: volebná komisia, predseda   AS SjF STU)

Predseda AS SjF zvolá 11. apríla 2017 o 14:00 hod. do miestnosti S-4 stretnutie akademickej obce s kandidátmi na funkciu dekana fakulty. Kandidáti na základe vylosovaného poradia prezentujú individuálne v rozsahu 15 minút tézy svojho programového vyhlásenia. Po vystúpení posledného kandidáta nasleduje spoločná diskusia.

  5.   25. apríla 2017  - voľba kandidáta na dekana (zodpovední, volebná komisia, predseda AS SjF STU)

Voľba kandidáta na dekana podľa Dodatku č. 3 k Štatútu SjF STU v Bratislave, ktorým sa mení a dopĺňa Príloha č. 1 Štatútu SjF STU v Bratislave „Spôsob voľby dekana fakulty a prijatia návrhu na jeho odvolanie“, sa uskutoční na zasadnutí Akademického senátu SjF STU dňa 25. apríla  2017 o 14:00 hod. v miestnosti 023.
                                                                                             

 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU