Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

do 21. októbra 2014 - návrhy kandidátov (členovia AO pracovísk – zodpovední členovia AS SjF STU na základných pracoviskách)

členovia akademického senátu za príslušné základné pracoviská zabezpečia stretnutie členov akademickej obce základného pracoviska. Návrh na kandidáta na dekana Strojníckej fakulty STU z radov do­centov a profesorov fakulty na funkčné obdobie 2015-2019 môže podať každý člen akademickej obce SjF STU*. Overenú zápisnicu zo stretnutia s prezenčnou listinou a zoznamom navrhnutých kandidátov doručia členovia AS volebnej komisii najneskôr do 21. októbra 2014.

do 24. októbra 2014  - overenie súhlasu (zodpovední: volebná komisia)

členovia AS SjF STU navrhujúci kandidáta na dekana SjF STU doručia volebnej komisii jeho písomný súhlas s kandidatúrou na dekana SjF STU. Zoznam navrhnutých kandidátov bude zverejnený na webovom sídle SjF STU a nástenke v priestoroch SjF STU.

do 30. októbra 2014  - zverejnenie programových vyhlásení (zodpovední: volebná komisia)

Programové vyhlásenie doručia navrhnutí kandidáti, ktorí právoplatne súhlasili s kandidatúrou, v písomnej a elektronickej forme volebnej komisii, ktorá ho zverejní na webovom sídle SjF STU a nástenke v priestoroch SjF STU.

04. novembra 2014  - predstavovanie kandidátov (zodpovední: volebná komisia, predseda AS SjF STU)

Predseda AS SjF zvolá 04.novembra 2014 o 14.00 do miestnosti S-1 stretnutie akademickej obce s kandidátmi na funkciu dekana fakulty. Kandidáti na základe vylosovaného poradia prezentujú individuálne v rozsahu 15 minút svoj volebný program. Po vystúpení posledného kandidáta nasleduje spoločná diskusia.

11. novembra 2014     - voľba kandidáta na dekana (zodpovední, volebná komisia, predseda AS SjF STU)

Voľba kandidáta na dekana podľa Štatútu SjF STU, príloha číslo 1, časť „Spôsob voľby dekana fakulty a prijatia návrhu na jeho odvolanie“ prebehne v akademickom senáte fakulty 11. novembra  2014 o 14.00 hod v miestnosti 023.

 

Schválené v AS SjF STU, dňa 24.06.2014                    

                                                                                              prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.

                                                                                                         predseda AS SjF

Dokumenty 

Príloha 1 - Spôsob voľby dekana fakulty a prijatia návrhu na jeho odvolanie