Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

14.10.-21.10.2014    voľba členov AS Sjf STU v akademických obciach ústavov (zodpovední: členovia AS)

Voľby do AS SjF STU na funkčné obdobie 2014-2018 prebehnú podľa Rokovacieho poriadku Akademického senátu Strojníckej fakulty STU, príloha číslo 1, „Zásady volieb do Akademického senátu SjF STU v Bratislave“ v dňoch 14.-21.10.2014. Voľby prebehnú zvlášť v akademickej obci na základných pracoviskách fakulty a zvlášť v študentskej časti akademickej obce. Overenú zápisnicu s prezenčnou listinou a výsledkom volieb doručí člen AS SjF predsedovi volebnej komisie do dvoch pracovných dní.

9.12.2014  prvé zasadnutie novozvoleného Akademického senátu fakulty

Zasadnutie nového Akademického senátu vedie predseda predošlého Akademického senátu až do zvolenia nových orgánov a komisií nového Akademického senátu.

Schválené v AS SjF STU, dňa 24.06.2014                    

                                                                                              prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.

                                                                                                         predseda AS SjF