Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

HARMONOGRAM BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA
V AKADEMICKOM ROKU 2009-2010

Zápisy

1. ročník bakalárskeho štúdia (BŠ) – denná forma             

02.09.2009 - 04.09.2009

 

1. a 2. ročník BŠ – externá forma (KS Tlmače) 05.09.2009  
1. ročník BŠ – externá forma (Bratislava)
12.09.2009  
2., 3. a 4. ročník BŠ – externá forma (Bratislava)
12.09.2009  
2. a 3. ročník BŠ – denná forma 07.09.2009 - 09.09.2009  
1. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ) 10.09.2009  
2. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ) 11.09.2009  
     
Slávnostné otvorenie ak. roku 2009-2010 21.09.2009  

Prvý semester

Všetky ročníky a formy BŠ a IŠ

21.09.2009 - 12.02.2010

 

Výučba 21.09.2009 - 19.12.2009  
     
Skúškové obdobie prvého semestra 21.12.2009 - 12.02.2010  
     

Druhý semester

   
1. a 2. roč. BŠ – denná forma,
1., 2. a 3. ročník BŠ – externá forma,
1. ročník IŠ 
 

15.02.2010 - 31.08.2010
 
Výučba 15.02.2010 - 22.05.2010  
Veľkonočné prázdniny 01.04.2010 - 06.04.2010  
Skúškové obdobie druhého semestra 24.05.2010 - 03.07.2010  
Hlavné prázdniny 05.07.2010 - 31.08.2010  
     
3. ročník BŠ – denná forma
4. ročník BŠ – externá forma 
15.02.2010 - 25.06.2010  
Výučba 15.02.2010 - 15.05.2010  
Veľkonočné prázdniny 01.04.2010 - 06.04.2010  
Skúškové obdobie  17.05.2010 - 12.06.2010  
Odovzdanie indexov na uzavretie do 11.06.2010  
Odovzdanie bakalárskej práce do 11.06.2010  
Príprava na štátnu skúšku 14.06.2010 - 22.06.2010  
Štátna skúška 23.06.2010 - 24.06.2010  
Promócie   02.07.2010  
     
2. ročník IŠ 15.02.2010 - 30.06.2010  
Výučba 15.02.2010 - 14.05.2010  
Veľkonočné prázdniny 09.04.2010 - 14.04.2010  
Skúškové obdobie 17.05.2010 - 11.06.2010  
Odovzdanie indexov na uzavretie do 11.06.2010  
Odovzdanie diplomovej práce do 11.06.2010  
Príprava na štátnu skúšku 14.06.2010 - 25.06.2010  
Štátne skúšky 28.06.2010 - 30.06.2010  
Promócie 09.07.2010  
     
Zápis študentov (po splnení štud. plánov)    
do 2. a 3. roč. BŠ a do 2. ročníka IŠ 01.06.2010 - 30.06.2010  
     

Ďalšie aktivity

   
Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie  21.04.2010  
     
Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)    
Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ 6 týždňov  

Povinnú prax treba absolvovať v priebehu prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do indexu na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program v termíne zápisu pre 2. a 3. ročník.

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)

Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ 5 týždňov  

   
Študenti na konci 1. ročníka inžinierskeho štúdia absolvujú 5 - týždňovú odbornú prax v strojárskom podniku, kde si majú overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Organizačne zabezpečuje odbornú prax ústav garantujúci študijný program. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku.
 
Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do indexu na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" v rozsahu cca 5 strán, kde študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.

Exkurzia
V 1. alebo 2. ročníku IŠ                                         1 týždeň