Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

S ohľadom na neustále sa zvyšujúci záujem praxe o vysokokvalifikovaných odborníkov s technickou orientáciou Vás chceme upozorniť na možnosť štúdia na Strojníckej fakulte na inžinierskom stupni v novom študijnom programe

„Výrobné systémy a manažérstvo kvality“.

Súčasne sa otvára aj nový študijný program na bakalárskom stupni

„Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve“.

Oba tieto študijné programy sa otvárajú v akademickom roku 2017/18 na základe súhlasného vyjadrenia Akreditačnej komisie, rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a súhlasu Akademického senátu SjF STU z roku 2016.

Aby ste sa mohli o študijných programoch dozvedieť viac, ponúkame Vám možnosť navštíviť naše laboratóriá (pozri obrázky). Oboznámiť sa s podrobnosťami o študijných programoch môžete na stránke ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality:

http://www.sjf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-vyrobnych-systemov-environmentalnej-techniky-a-manazmentu-kvality/ustav-vyrobnych-systemov-environmentalnej-techniky-a-manazmentu-kvality/o-ustave.html?page_id=3621

alebo na facebooku: https://www.facebook.com/USETM-SjF-STU-414078345283920
 

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
vedúci ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Strojnícka fakulta
Námestie slobody 17,
812 31 Bratislava

Informácie:
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
tel.: +421 905 594 417
e-mail: ingrid.souckova@stuba.sk