Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

F O T O G A L É R I A

Vážené dámy, vážení páni,

šiesty ročník medzinárodnej konferencie “Briketovanie a peletovanie - BaP” nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali už tradične miestom výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov zaoberajúcich sa technológiami zhutňovania, výrobou ušľachtilých tuhých biopalív (peliet a brikiet), zhodnocovaním odpadu, výrobou zariadení briketovacích a peletovacích liniek, ako aj špecialistov z oblasti energetického zhodnocovania biomasy ako obnoviteľného zdroja energie.
Konferencia je určená pre pracovníkov, ktorí v podnikoch zodpovedajú za nakladanie s odpadmi, pre pracovníkov štátnej správy a miestnej samosprávy, pre firmy zaoberajúce sa zhodnocovaním a zne kodňovanímodpadu, pre výrobcov zariadení briketovacích a peletovacích liniek, pre producentov tuhých u ľachtilých biopalív, pre výrobcov a prevádzkovateľov zariadení na energetické zhodnocovanie biomasy, pre obchodné organizácie s palivami, ako aj pre širokú odbornú verejnosť.

Záštitu nad konferenciou prevzal

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Konferencia je zameraná na tematické okruhy
1. Legislatíva v oblasti biomasy ako obnoviteľného zdroja energie
2. Technológie výroby tuhých biopalív (výskumtechnológií výroby tuhých biopalív, technologické linky na výrobu tuhých biopalív, stroje a zariadenia v technologických linkách pre produkciu biopalív, výrobcovia zariadení,...)
3. Produkcia a využitie tuhých biopalív na trhu
(výroba tuhých ušľachtilých biopalív, úskalia a problémy, technické riešenia, ekonomika produkcie, využitie biopalív na trhu,...)
4. Technológie energetického zhodnocovania organického odpadu a biomasy (spaľovanie, spoluspaľovanie, splyňovanie, fermentácia, kogenerácia, technológie úpravy palív, spracovanie a využitie popola, aplikácie alternatívnych palív, energetické zhodnocovanie odpadov,...)

Konferencia Briketovanie a peletovanie 2012
je organizovaná na základe dosiahnutých výskumných výsledkov realizovaného projektu s názvom “Výskum
progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov a vysokoproduktívnych nástrojov”.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.

Bližšie info na http://www.biomass-energy.eu/bap/