Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti!

Oznamujeme Vám, že Strojnícka fakulta STU v Bratislave bola v roku 2008 zaregistrovaná do centrálneho registra prijímateľov 2% podielu zaplatenej dane z príjmov. Keď chcete, aj Vy nám môžete pomôcť svojim príspevkom.

AKO ?

  • Postupnosť krokov v prípade zamestnancov

Do 16.02.2009 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Na tlačive „Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie 2008“ v bode III. Vyznačte „Žiadam“(t.j. prečiarknite “nežiadam“) (MU– p. Švardová, p. Ághová)
Do 15.04.2009 mzdová učtáreň Vám vydá Potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti . Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Sumu, ktorú chcete poukázať fakulte ( minimálne 100,- Sk maximálne 2% zo zaplatenej dane), napíšte do Vyhlásenia .
- Stiahnite si V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pdf    word

Obe tieto tlačivá , teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2009 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (poštou, alebo osobne). V tejto súvislosti môžete požiadať o zaslanie týchto dokumentov aj SjF STU (p. Korpovú).
Adresy Daňových úradov v Bratislave podľa obvodov:
- Daňový úrad BA I – Radlinského 37, P.O.Box 89, 817 89 Bratislava
- Daňový úrad BA II – Dr. Vl. Clementisa 10, P.O.Box 36, 820 09 Bratislava
- Daňový úrad BA III – Račianska 153/A, P.O.Box 40, 836 09 Bratislava
- Daňový úrad BA IV – Ševčenkova 32, P.O.Box 232, 850 00 Bratislava
- Daňový úrad BA V – Ševčenkova 32, 852 05 Bratislava
- Daňový úrad Bratislava VI – Ševčenkova 32, P.O.BOX 155, 850 00 Bratislava
Adresy Daňových úradov mimo Bratislavy nájdete na web stránke – www.drsr.sk

  • Postupnosť krokov v prípade právnickej osoby
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 250,- Sk, t.j. 8,30€ na jedného prijímateľa. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech 3 prijímateľov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

  • Postupnosť krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si 2% z dane príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, ale musí byť splnená podmienka minimálne 100,- Sk, t.j. 3,32 €. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

 

Údaje, ktoré treba uviesť o prijímateľovi:
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 00397687001
Právna forma: subjekt výskumu a vývoja
Obchodné meno (názov): Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta v Bratislave
Sídlo: Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava.
Kontaktné osoby: Marta Švardová, Priska Ághová, mzdové účtovníčky fakulty

Ďakujeme Vám za záujem finančne podporiť našu fakultu.