Prejsť na obsah
Študenti
Vzhľadom na to, že od pondelka 8. 11. 2021 Bratislava prechádza do 1. stupňa ohrozenia (červený), nadobúdajú platnosť ustanovenia STU semaforu pre tento stupeň (STU semafor pre akademický rok 2021/22 z hľadiska COVID-19).
 
Organizácia vyučovacieho procesu od 8. 11. 2021 (pondelok) na Strojníckej fakulte prechádza do hybridnej formy výučby upravuje sa nasledovne:
 
Bakalársky stupeň – všetky ročníky
 1. Prednášky – dištančná forma (on-line).
 2. Cvičenia, semináre a predmety typu semestrálny projekt – prezenčná forma pri dodržaní max. počtu osôb v miestnosti 20.
 3. Predmet telesná výchova a šport – prezenčná forma pri dodržaní max. počtu osôb v miestnosti 20.
 4. Predmet odborná komunikácia v cudzom jazyku - prezenčná forma pri dodržaní max. počtu osôb v miestnosti 20.
 

Inžiniersky stupeň – 1. ročník

Výučba (prednášky, cvičenia atď.) prebieha dištančnou formou (on-line) s individuálnymi konzultáciami prezenčnou formou pri riešení zadaní typu projektov na základe súhlasu vedúceho ústavu.

Inžiniersky stupeň – 2. ročník

 1. Prednášky – dištančná forma (on-line).
 2. Cvičenia, semináre a predmety typu semestrálny projekt – prezenčná forma pri dodržaní max. počtu osôb v miestnosti 20.
 3. Predmet telesná výchova a šport – prezenčná forma pri dodržaní max. počtu osôb v miestnosti 20.
 4. Predmet odborná komunikácia v cudzom jazyku - prezenčná forma pri dodržaní max. počtu osôb v miestnosti 20.
 
Rozvrhy pre obdobie hybridnej výuky budú zverejnené v systéme AIS  dňa 6. 11. 2021.
 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VÝUČBY A ROZVRHU

 1. Hybridná výučba sa začína dňom  8. 11. 2021.

 2. Prechod do hybridnej formy výučby je spojený so zmenou rozvrhu, ktorý bude zverejnený v systéme AIS dňa 6. 11. 2021 (sobota). Študenti a pedagógovia o tejto skutočnosti budú informovaní hromadným mailom.

 3. Pri hybridnej forme výučby sa prednášky realizujú dištančnou (on-line) formou, prioritne prostredníctvom platformy GSuite – Google Meet alebo MS Teams.

 4. Vo všetkých ročníkoch na bakalárskom stupni štúdia a v 2. ročníku na inžinierskom stupni štúdia sa pri hybridnej forme výučby semináre, cvičenia a semestrálne projekty konajú prezenčnou formou.

 5. V prípade 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia sa pri hybridnej forme výučby semináre a laboratórne cvičenia realizujú dištančnou (on-line) formou, pričom pri riešení zadaní typu projektov sú možné individuálne konzultácie prezenčnou formou na základe súhlasu vedúceho ústavu..

 6. O organizácii rozvrhu v predmetoch Telesná výchova a šport a Odborná komunikácia v cudzom jazyku už študenti boli alebo budú informovaní samostatným e-mailom z Ústavu jazykov a športu.

 7. Vyžaduje sa dodržanie max. počtu ľudí v miestnosti 20.

 8. Vyžaduje sa dodržiavanie pravidiel R-O-R (pravidelná dezinfekcia rúk a dodržiavanie odstupu 2 m). Povinný respirátor FFP2 v interiéri.

 9. Metódy štúdia v študijných programoch 3. stupňa pri hybridnej výučbe určí individuálne dekan fakulty.

 10. Výučba študentov na mobilitách bude prebiehať podľa rozvrhov dohodnutých medzi pedagógom a študentami.

 11. Ostatné pravidlá (režim v ŠD, všeobecné hygienické pravidlá) sa riadia bodmi 4 – 5 STU semaforu (STU semafor pre akademický rok 2021/22 z hľadiska COVID-19).

 12. V prípade prechodu Bratislavy do bordovej fázy (II. stupeň ohrozenia), prezenčná výučba na SjF bude možná výlučne v režime OTP s obmedzením počtu do 20 osôb, inak výučba bude prebieha iba vo forme dištančne.

 13. Tieto informácie sa môžu zmeniť /aktualizovať na základe rozhodnutí ÚKŠ SR, Krízového štábu STU, rektora STU a dekana SjF STU.