Prejsť na obsah
meranie a skúšobníctvo

Uplatnenie absolventov

Meranie a skúšobníctvo - absolvent získa druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore meranie s orientáciou hlavne na energetiku, strojárenstvo, chémiu. Má vedomosti z teórie merania, modernej meracej a informačnej techniky, metrológie, informačných a komunikačných technológií pre zabezpečenie metrologických úloh. Ovláda metódy modelovania zložitých meracích systémov, metódy návrhu technických a programových prostriedkov merania, z návrhu systémov riadenia meracích procesov. Má schopnosť rozvíjať a navrhovať vlastné riešenia problémov, tvorivo aplikovať získané poznatky, efektívne sa rozhodovať pri výbere a použití metód, techník a prostriedkov, riešiť problémy v nových, neznámych, multidisciplinárnych kontextoch, pracovať na projektoch obsahujúcich identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu systémov, uplatňovať normy kvality, efektívne pracovať individuálne i v tíme, využívať systémový prístup v manažmente projektov, udržiavať kontakt s vývojom vedného odboru, akceptovať nevyhnutnosť sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania, podieľať sa na tvorbe koncepcií a strategických postupov pri modernizácii riešení a postupov merania. Uplatní sa tiež ako špecialista na moderné oblasti merania, ako sú diagnostické systémy, automatizované meracie systémy, virtuálne prístroje a laboratóriá, metrologické systémy, inteligentné senzorové systémy a pod..

učebné plány: I-MESK meranie a skúšobníctvo