Prejsť na obsah
Uchádzači

Uplatnenie absolventov

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie a bude mať vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažérstva, ako aj z oblasti výrobnej techniky, navrhovania informačných a riadiacich systémov, informačných technológií a technickej diagnostiky. V technických a riadiacich činnostiach bude vedieť primerane uplatniť moderné CAx technológie. Dokáže aplikovať progresívne nástroje a techniky manažérstva kvality. Bude pripravený na samostatné, ako aj tímové riešene základných úloh metrológie, manažérstva kvality a návrhu a vyhodnotenia meraní. Absolvent nájde uplatnenie v priemyselných podnikoch v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu ako metrológ, strojár  alebo manažér kvality.

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:    
Meranie a manažérstvo kvality       
stupeň štúdia:
 bakalársky
forma štúdia: denná
Študijný odbor:  5.2.53 Meranie                                                
                            5.2.50 Výrobná technika                                                          
metóda štúdia: prezenčná

učené plány Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve