Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Kopunca

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 24.8.2016 o 8:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Návrh metód pre vyhodnotenie a dizajn experimentov pri optimalizácii parametrov zhutňovacieho zariadenia“

Oponenti dizertačnej práce:
Ing. Milan Ioan Maniur, PhD. - Slovenský metrologický ústav
doc. Ing. Ondrej Líška, PhD. - Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Školiteľ:
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.