Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v snahe naplniť jednu z kľúčových úloh Vedenia STU smerujúcu k posilneniu motivácie pracovníkov STU na publikovanie v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách vyhlasuje finančne dotovanú výzvu o

1. Publikácie v časopise NATURE alebo SCIENCE alebo autora   publikácií s najvyšším počtom citácií podľa databázy najcitovanejších publikácií evidovaných na www stránke Thomson Reuters : http://highlycited.com/.

2. Publikácie, ktoré vyšli v roku 2015 v časopisoch, ktoré spadajú   do 10 % percentilu časopisov podľa impakt faktorov (IF podľa jednotlivých vedných odborov vedených v JCR Thomson Reuters, viď  Príloha). V prípade viacerých publikácií predložených na ocenenie, rektor rozhodne o ocenených publikáciach.

3. Publikáciu, ktorá bola publikovaná v rokoch 2013‐2015 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI.

Vo všetkých prípadoch budú akceptované publikácie, kde je autorom alebo spoluautorom pracovník STU na ustanovený týždenný pracovný čas, interný doktorand alebo študent denného štúdia.  

Finančné ocenenie :
Kategória (1) bude finančne dotovaná sumou 3000.‐ €
Kategória (2) bude finančne dotovaná sumou 2000.‐ €
Kategória (3) bude finančne dotovaná sumou 1000.‐ €

Viac informácií o výzve TU.