Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

PaedDr. Ing. Ingrid Součkovej

v študijnom programe: Kvalita produkcie
študijný odbor:   5.2.57 kvalita produkcie

sa uskutoční dňa  22. novembra 2013 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 023.

Názov DP: „Možnosti uplatnenia logistických nástrojov v systéme manažérstva kvality produkcie“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD., Drevárska fakulta TU Zvolen
doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc. Vysoká škola manažmentu/City University, pobočka Bratislava

Školiteľ:
doc. Ing. Marian Králik, PhD., ÚSETM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.