Prejsť na obsah
Fakulta

VÝPIS Z UZNESENIA VEDECKEJ RADY

zo dňa: 1. októbra 2013

miesto zasadnutia VR: Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

 

K bodu 7

            Predseda VR predložil návrh na začatie habilitačného konania na získanie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Vladimíra Chmelka, PhD. v študijnom odbore 5.1.7 Aplikovaná mechanika na SjF STU v Bratislave. V diskusii prof. Peciar namietal, že viaceré publikácie sú len v tlači. Prof. Roháľ-Iľkiv mal námietky proti niektorým citáciám. Prof. Gondár ako predseda verifikačnej komisie vysvetlil, že sú akceptovateľné aj tie publikácie, ktoré sú v tlači, objasnil pojem „citácia“ čím potvrdil závery verifikačnej komisie. Na základe hlasovania prijala VR uznesenie:

 

Uznesenie č. 56

            Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave nesúhlasí so začatím habilitačného konania Ing. Vladimíra Chmelka, PhD. v študijnom odbore 5.1.7 Aplikovaná mechanika.

Dôvodom nesúhlasu so začatím habilitačného konania bol nedostatočný počet kladných hlasov členov Vedeckej rady podľa článku 1, ods. 2, písm. f) a článku 4, ods. 7 platného Rokovacieho poriadku VR SjF STU v Bratislave.

 

Výsledky hlasovania:

počet členov VR SjF STU         33

počet prítomných členov VR     29

počet hlasujúcich členov VR     29

počet kladných hlasov              16

počet záporných hlasov             5

počet neplatných hlasov            8      

           

                                                                                             

 

                                                                                              prof.Ing. Ľubomír Šooš,PhD.

                                                                                           predseda Vedeckej rady SjF STU *

 

 

 

*  Originál uznesenia VR fakulty je uložený a k nahliadnutiu u tajomníka VR resp. na sekretariáte dekana. Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.