Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Jaroslava Zůdu

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa  2. júla 2013 o 11:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Mýtna 36, budova L6, číslo dverí 108 (vstup cez Vazovovu 5)

Názov DP:                    „Štúdium správania sa etalónov hmotnosti v prostredí vákua“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
Ing. Róbert Spurný, PhD. – SMU, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
doc. Ing. Martin Halaj, PhD. – Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava

Školiteľ:                                              
RNDr. Jiří Tesař, PhD. – Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.