Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Branislava Tybitancla 

v študijnom programe:   Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:              5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa  12. apríla 2013 o 12:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici ÚTM, Pionierska 15, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Výskum samotroskotvorného high tech práškového materiálu na báze niklu s legúrou P, Mo a B určeného na vyhotovovanie kovových vrstiev so špeciálnymi vlastnosťami“                            

 Oponenti dizertačnej práce:

doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy Materiálovotechnologická  fakulta STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava
Dr. Ing. Jaroslav Kováčik, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3

Školiteľ:
doc. Ing. Pavol Sejč, PhD. ÚTM SjF STU v Bratislave

Konzultant:
Ing. Smetana VUZ - PI

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.