Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

   Ing. Anny Klenotičovej

v študijnom programe:   Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:              5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa  12. apríla 2013 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici ÚTM, Pionierska 15, 812 31 Bratislava. 

Názov DP: „Vývoj inovatívnych materiálov pre prehrievačové systémy zariadení vyrábajúcich energiu spaľovaním alternatívnych palív“                            

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Ján Bošanský, CSc. - Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 83259 Bratislava
Ing. Milan Srnka, PhD. - vedúci odboru technického a investičného rozvoja Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Školiteľ:
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc. ÚTM SjF STU v Bratislave

Konzultant:
Ing. Peter Brziak, PhD. VUZ - PI

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.