Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

  V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

  DI (FH) Andreasa Tramposcha

 v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zaraidenia

študijný odbor:  5.2.29 energetika

sa uskutoční dňa  12. apríla 2013 o 14:00 hod.

v miestnosti č. 357 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP:   „Development of Methods to Compare CFD Results with Experimental Measurements“

Oponenti dizertačnej práce:
Dr. – Ing. Martin Schmid, Airbus Deutschland GmbH, Kreetslag 10, 211 29 Hamburg
Doz. Dr. Wolfgang Hassler, Fachhochschule Joanneum, Alte Poststrasse 149, 8020Graz

Školiteľ: 
prof. Dipl. – Ing. Vojtech Molnár, DrSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.