Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Adel Elhadi M. Yahyu

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

 sa uskutoční dňa  28. marca 2013 o 10:00 hod.

 v miestnosti č. L6, na ÚAMAI, Vazovova 5, 812 31 Bratislava, na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Názov DP:  „Accuracy and Capability of Coordinate Measuring Machines“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Miroslav Dovica, CSc., TU Košice, Strojnícka fakulta
Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava

Školiteľ: 
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.